Tag / 崔健

    Loading posts...
  • [ K ] 花房姑娘

    K歌K词[ K ] 花房姑娘 歌名: 花房姑娘 原唱: 崔健 作词: 崔健 作曲: 崔健 我独自走过你身旁 并没有话要对你讲 我不敢抬头看着你的 哦哦 脸庞 你问我要去向何方 我指著大海的方向 你的惊奇像是给我 哦哦 赞扬 你问我要去向何方 我指著大海的方向 你问我要去向何方 我指著大海的方向 你带我走进你的花房 我无法逃脱花的迷香 我不知不觉忘记了 哦哦 方向 你说我世上最坚强 我说你世上最善良 我不知不觉已和花儿 哦哦 一样 你说我世上最坚强 我说你世上最善良 你说我世上最坚强 我说你世上最善良 你要我留在这地方 你要我和他们一样 我看着你默默地说 哦哦 不能这样 我想要回到老地方 我想要走在老路上 这时我才知离不开妳 哦哦 姑娘 我就要回到老地方 我就要走在老路上 我明知我已离不开妳 哦哦 姑娘